Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự n...
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2022
Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2022

Kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách h...
Kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch khắc phục tòn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022

Phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia
Phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia
Phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia

	Thông báo kê khai đăng ký đất đai trên địa bàn phường Tây Sơn
Thông báo kê khai đăng ký đất đai trên địa bàn phường Tây Sơn
Thông báo kê khai đăng ký đất đai trên địa bàn phường Tây Sơn

V/v chuyển tải thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo v...
V/v chuyển tải thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật
V/v chuyển tải thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

Niêm yết công khai hồ sơ Lưu Như Tỉnh - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Lưu Như Tỉnh - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Lưu Như Tỉnh - TDP 1

Niêm yết công khai hồ sơ Phùng Văn Chiến
Niêm yết công khai hồ sơ Phùng Văn Chiến
Niêm yết công khai hồ sơ Phùng Văn Chiến

TB mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón
TB mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón
TB mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón 

Về việc ứng phó bão số 4
Về việc ứng phó bão số 4
Về việc chủ động ứng phó bão số 4

Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên biển Đông
Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên biển Đông
Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên biển Đông

Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Quách Hồng Dũng TDP 1
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Quách Hồng Dũng TDP 1
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ Quách Hồng Dũng TDP 1

Thông báo tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, ,chố...
Thông báo tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, ,chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
TB tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, ,chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi