NY công khai hs mất TBS GCN số AĐ 086163  của ông Nguyễn Xuân Tiến ...
NY công khai hs mất TBS GCN số AĐ 086163 của ông Nguyễn Xuân Tiến - TDP 3
TB NY công khai hs mất TBS GCN số AĐ 086163  của ông Nguyễn Xuân Tiến - TDP 3

Ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến"
Ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến"
UBND thị trấn Ia Kh ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến" tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Minh, thôn Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Minh, thôn Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Minh, thôn Thắng Trạch 2

Niêm yết công khai hồ sơ Đào Long An - TDP 2
Niêm yết công khai hồ sơ Đào Long An - TDP 2
Niêm yết công khai hồ sơ Đào Long An - TDP 2

Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn San - Nguyễn Thị Vượt- T.Trạch 1
Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn San - Nguyễn Thị Vượt- T.Trạch 1
Niêm yết công khai hồ sơ Phạm Văn San - Nguyễn Thị Vượt- T.Trạch 1

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Cần, Trương Thị Kiến - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Cần, Trương Thị Kiến - TDP 1
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Cần, Trương Thị Kiến - TDP 1

Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Phụng Thôn Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Phụng Thôn Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Văn Phụng Thôn Thắng Trạch 2

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG ẤN ĐỘ
THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG ẤN ĐỘ
THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG ẤN ĐỘ

Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Bình, thôn Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Bình, thôn Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Nguyễn Văn Bình, thôn Thắng Trạch 2

Niêm yết công khai hồ sơ Trần Thị Nhung - Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Thị Nhung - Thắng Trạch 2
Niêm yết công khai hồ sơ Trần Thị Nhung - Thắng Trạch 2

Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối vơi Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối vơi Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Ủy ban nhân dân thị trấn Ia Kha phối hợp Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối vơi Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc nước ngoài
Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc nước ngoài
Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc nước ngoài