Ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến"
Ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến"
UBND thị trấn Ia Kh ra mắt mô hình "Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến" tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách h...
Kế hoạch khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch khắc phục tòn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022

Thông tin cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2022
Thông tin cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2022
Thông tin cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2022

Default news teaser image
Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI
Tiếp tục tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI

Default news teaser image
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Default news teaser image
Chương trình tổng thể CCHC Nhà Nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Quyết định Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà Nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 

Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu CCHC, Chuyên đề 2
Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu CCHC, Chuyên đề 2
Thông báo công khai bộ câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu CCHC, Chuyên đề 2

Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham...
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng
Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng