Về đất đai, dân số, lao động hàng quý

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo đất đai quý 1 năm 2022 5
2 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI QUÝ 2 NĂM 2022 5
3 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai quý III của UBND thị trấn Ia Kha 5
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác môi trường quý III của UBND thị trấn Ia Kha 5
5 Báo cáo môi trường quý I năm 2022 5