LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 04/9/2023)