LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)