Article Thông báo về việc điều chỉnh lịch thu nhận lưu động hồ sơ cấp CCCD tại các xã, thị trấn

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thu nhận...

06/04/2021

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thu nhận lưu động hồ sơ cấp CCCD tại các xã, thị trấn