Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề) - HĐND huyện khóa XIII

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Dự án 6 và Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2025 5
2 Tờ trình xin ý kiến danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện DA 6 chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN năm 2022 5
3 Tờ trình xin ý kiến về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Dự án 6 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN năm 2023 5
4 Báo cáo về việc điều chỉnh Kiên cố hóa HTGT và KM năm 2023; điều chỉnh KP và đơn vị thực hiện KH vốn CT MTQG giảm nghèo BV và CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS năm 2023 5
5 Báo cáo thẩm tra dự thảo về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển Dự án 6 và Dự án 10 chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 5
6 Báo cáo thẩm tra dự thảo về danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Dự án 6 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022 5
7 B/C thẩm tra BC số: 570/BC-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện V/v điều chỉnh DM DA CT Kiên cố hóa HTGT&KM năm 2023; điều chỉnh KP và Đơn vị thực hiện KH vốn CT MTQG GNBV và CT MTQG PT KT-XH vùng ĐBDT 5
8 Báo cáo thẩm tra dự thảo về DM, nguồn vốn ĐTPT thực hiện Dự án 6 Chương trình MTQG PT KT-XH vùng ĐBDTTS và MN năm 2023 5
9 Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt DM, nguồn vốn ĐTPT thực hiện DA 6 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN năm 2023 5
10 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt DM, NV ĐT phát triển thưc hiện Dự án 6 CT MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và MN năm 2022 5
11 Dự thảo NQ phê duyệt DM, nguồn vốn ĐTPT thực hiện DA 6 và DA 10 CTMTQG PT KT-XH vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2025 5
12 Giấy triệu tập kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề) HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
13 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) HĐND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 5
14 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 5

CHUYÊN MỤC