Cơ chế thu hút đầu tư

19/04/2021
Gia Lai là một tỉnh còn nghèo, nên đầu tư phát triển và chính sách thu hút vốn cho đầu tư phát triển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm dần khoảng cách phát triển kinh tế so với mức trung bình của cả nước. Việc thu hút đầu tư phát triển trong những năm gần đây bước đầu được chú trọng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế nên kết quả đạt được không nhiều. Các nguồn vốn kể cả bên trong và bên ngoài chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và thực tế hiệu quả chưa cao.
 
Để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tạo dựng và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư trong tỉnh và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để tất cả các thành phần kinh tế phát triển thuận lợi, đóng góp nhiều hơn vào phát triển kinh tế ở Gia Lai, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai xác định một số chủ trương và định hướng xây dựng chính sách thu hút đầu tư với những nội dung chính sau đây:
Về mục tiêu:
Để thực hiện những mục tiêu của kế họach phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2001-2005 và quy họach phát triển đến năm 2010, đi đôi với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh, cần tạo nên những chuyển biến mạnh và cơ bản về thu hút vốn đầu tư phát triển thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, với các mục tiêu chủ yếu sau:
+ Nâng cao tỷ lệ huy động vốn cho đầu tư phát triển trong khu vực doanh nghiệp và dân cư trong tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong những năm sắp tới gấp 3 đến 4 lần so với giai đọan 1996-2000.
+ Ngoài các dự án lớn được đầu tư theo kế họach của Trung ương trên địa bàn, cần nâng cao tỷ lệ thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư ngoài tỉnh lên khỏang 20% trong giai đoạn 2001-2005 và 30% giai đoạn 2006-2010 so với tổng số vốn trên địa bàn.
Về định hướng:
+ Khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh vào các ngành công nghiệp quan trọng có thị trường và có lợi thế cạnh tranh như: sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với xây dựng vùng nguyên liệu tập trung (từ gỗ, từ cà phê, hạt điều, hạt tiêu, bông vải, cao su...), công nghiệp thủy điện, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
+ Khuyến khích thu hút đầu tư các vùng động lực, tạo điều kiện liên kết các vùng khác trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh; xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại dịch vụ đã hình thành theo quy họach được duyệt; ưu đãi tối đa cho đầu tư những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo định hướng trên, tỉnh có các giải pháp sau:
Về triển khai, vận dụng thực hiện các chính sách, pháp luật về đầu tư của Nhà nước ban hành trên địa bàn tỉnh.
+ Triển khai kịp thời, áp dụng đầy đủ tất cả các chính sách phát luật về đầu tư và có liên quan đến đầu tư của Nhà nước ban hành.
+ Trên cơ sở pháp luật, hệ thống hóa các chính sách khuyến khích và ưu đãi, bảo đảm, hỗ trợ đầu tư cần công bố rộng rãi các mức, khung áp dụng phù hợp, ổn định cho từng ngành, lĩnh vực và vùng cần khuyến khích thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, để các nhà đầu tư yên tâm, chủ động xây dựng các phương án đầu tư, áp dụng khung, mức ưu đãi có lợi nhất cho các nhà đầu tư có dự án lớn tại Gia Lai.
Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư
+ Hằng năm tỉnh xây dựng và công bố danh mục dự án gọi vốn đầu tư làm cơ sở cho việc vận động xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong tỉnh và ngoài tỉnh. Các dự án khi được lựa chọn đưa vào danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư phải có thống nhất trước về chủ trương và quy họach, được bố trí vốn hoặc hỗ trợ vốn để làm dự án tiền khả thi, hoặc xây dựng những thông tin về dự án.
+ Các ngành, địa phương cần nhanh chóng rà soát quy hoạch các ngành và địa phương, xác định các sản phẩm chủ yếu phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005, phù hợp thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu hiện nay và sắp đến, xác định rõ nhu cầu từng loại nguồn vốn, trong đó có vốn đầu tư cần thu hút từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, kể cả thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Đồng thời với việc thực thi đầy đủ các chính sách và pháp luật đầu tư do trung ương quy định, cần xây dựng những quy định mang tính chính sách về khuyến khích và ưu đãi đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh thì kiến nghị Trung ương xem xét và chú ý:
- Những quy định về khuyến khích và ưu đãi đầu tư phải đảm bảo tính khả thi cao, ổn định trong thời gian tương đối dài, tạo được sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
- Những quy định về khuyến khích và ưu đãi của tỉnh được áp dụng cho cả nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài nhằm tạo môi trường ổn định, bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời có một số quy định về điều kiện đầu tư và ưu đãi phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực trong từng khoảng thời gian nhất định.
- Cần sớm nghiên cứu hình thành quỹ hỗ trợ đầu tư trong tỉnh, có quy chế hoạt động chặt chẽ và thông thoáng để trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khi có dự án đầu tư thuộc phạm vi khuyến khích ưu đãi đặc biệt trên địa bàn tỉnh.
- Các quy định về khuyến khích và ưu đãi nhằm tạo nhiều thuận lợi về thủ tục nhanh chóng về thời gian, giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp có dự án đầu tư dễ dàng tiếp cận với tất cả các dự án đầu tư, dễ dàng tiếp cận với tất cả các nguồn vốn, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư.
Việc bố trí ngân sách cho đầu tư phát triển phải tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên vốn cho các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các vùng động lực, các vùng nguyên liệu tập trung nhằm tạo nên "cú hích" để thúc đẩy việc thu hút vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư. Các ngành và địa phương không nên huy động các doanh nghiệp phải tham gia nhiều vào công việc đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng mà theo quy định về chế độ hoạch tóan kế toán không được khấu hao.
Đi đôi với việc thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chính sách đất đai, UBND tỉnh và các địa phương sẽ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Kiên quyết cưỡng chế thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã được quyết định và quy định của Nhà nước nhưng vẫn cố tình không chấp hành để hỗ trợ cho việc đầu tư.
Đẩy mạnh vận động và xúc tiến đầu tư
Tỉnh sẽ có chương trình vận động và xúc tiến đầu tư phù hợp với mục tiêu và yêu cầu đầu tư được tiến hành định kỳ hàng năm. Chú trọng hướng vào các đối tác có tiềm lực tài chính và công nghệ tiên tiến. Đa dạng hóa các hoạt động vận động và xúc tiến đầu tư thông qua các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, các cuộc hội thảo về đầu tư, các hoạt động hợp tác vận động xúc tiến đầu tư với các trung tâm xúc tiến lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... sử dụng tổng hợp các phương tiện xúc tiến đầu tư qua truyền thông, mạng Internet, tiếp xúc trực tiếp...
Đẩy mạnh việc tuyên truyền giới thiệu về hoạt động đầu tư nhằm tạo sự đánh giá thống nhất về môi trường đầu tư, xây dựng trang web giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư phục vụ cho việc cập nhật và cung cấp thông tin và về chủ trương chính sách pháp luật về đầu tư được áp dụng trên địa bàn tỉnh, giới thiệu rộng rãi các dự án kêu gọi đầu tư, biểu dương những dự án thành công...
Hàng năm, tỉnh sẽ bố trí khoản kinh phí từ ngân sách cấp để tiến hành công tác xúc tiến đầu tư. Kiện toàn bộ máy và tăng cường cán bộ làm công tác vận động và xúc tiến đầu tư.
Cải tiến thủ tục hành chính
Đi đôi với việc thực thi chính sách khuyến khích đầu tư, sẽ đẩy mạnh cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư coi đây là khâu đột phá để tạo môi trường và tâm lý thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Thực hiện rộng rãi cơ chế "một cửa" và trong thời gian ngắn nhất đối với việc đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án đầu tư và cấp giấy phép ưu đãi đầu tư. Đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thì đầu mối duy nhất là Ban quản lý Khu công nghiệp, các dự án ngoài khu công nghiệp thì đầu mối duy nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trên cơ sở phân định về quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì trực tiếp phương án xử lý.
- Các dự án đầu tư vừa sử dụng vốn ngân sách vừa huy động sức đóng góp của dân và của doanh nghiệp thì phân cấp cho huyện và cơ sở, đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra giám sát từ khi hình thành chủ trương đến phê duyệt thủ tục đầu tư, triển khai thi công và quyết toán công trình đưa vào sử dụng.
- Các ngành, địa phương cần rà xét lại các quy định hiện hành, quy định rõ ràng công khai các thủ tục hành chính về quản lý đầu tư, đơn giản hóa và giảm bớt các thủ tục không cần thiết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sách nhiễu, cửa quyền, tiêu cực và vô trách nhiệm của cán bộ công quyền.
Đối với các dự án liên doanh, hợp tác đầu tư với các tổ chức kinh tế ngoài tỉnh, nhất là đối với nước ngoài cần bố trí những cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất để tham gia quản lý dự án với bên đối tác.
Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng có nhận thức đẩy đủ và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, khắc phục tư tưởng ỷ lại trông chờ vào đầu tư bằng vốn ngân sách, phải coi việc tổ chức huy động thật nhiều khả năng đầu tư của dân, của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước, đồng thời kêu gọi vốn đầu tư bên ngoài, nhất là vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng công nghệ cao và kinh nghiệm quản lý hiện đại nhằm đẩy nhanh tốc độ đầu tư phát triển của địa phương.
Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn theo kế hoạch của Chính phủ, do các Bộ hoặc Tổng công ty làm chủ đầu tư, trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm, các ngành, các cấp trong tỉnh cần làm tốt trách nhiệm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án triển khai nhanh và đạt hiệu quả cao, góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật mới, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn.
Về tổ chức thực hiện:
Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục ban hành những quy định cụ thể về các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư trên địa bàn, phổ biến rộng rãi Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước, Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư, niêm yết công khai các thủ tục đầu tư tại trụ sở cơ quan; các sở ngành liên quan tuỳ theo nhiệm vụ được Nhà nước giao phải tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng công khai các thủ tục, cơ chế hoạt động về Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, Quỹ Hỗ trợ  Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, các thủ tục được miễn giảm thuế sau khi được cấp ưu đãi đầu tư. Các ngành công an, quân sự có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành, trình UBND tỉnh xem xét các vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư trên địa bàn.
Định kỳ hằng năm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức những cuộc gặp thân mật để lắng nghe ý kiến đóng góp và những kiến nghị của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Lượt xem: 28
Các tin khác
    Gói hỗ trợ lần 2: Trọng tâm là chính sách để doanh nghiệp phục hồi ... Gói hỗ trợ lần 2: Trọng tâm là chính sách để doanh nghiệp phục hồi và phát triển
    Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợ... Doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp diễn biến của dịch bệnh Covid –
    Cơ chế thu hút đầu tư Cơ chế thu hút đầu tư
    HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2022 HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2022
    Cụm liên kết ngành tạo cơ hội để doanh nghiệp Gia Lai nâng cao năng... Cụm liên kết ngành tạo cơ hội để doanh nghiệp Gia Lai nâng cao năng lực cạnh tranh