"Nhằm đẩy nhanh tốc độ cải cách thủ tục hành chính, ngày 22/5/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 733/UBND-NV, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện

24/05/2023
ngày 22/5/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 733/UBND-NV
 
Nhằm đẩy nhanh tốc độ cải cách thủ tục hành chính, ngày 22/5/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 733/UBND-NV, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 1. Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn - Rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cắt giảm các TTHC không cần thiết. Nghiên cứu kỹ lưỡng việc áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thực hiện tham vấn chính sách, tương tác với người dân, chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội, doanh nghiệp đối với các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm xây dựng sát với thực tế, có tính khả thi, dễ đánh giá, kiểm tra, giám sát. - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động ban hành hoặc đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy CCHC; rà soát, ban hành các giải pháp, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả CCHC, nhất là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về hoàn thiện thể chế; bổ sung trang thiết bị và nguồn lực để triển khai Đề án 06. - Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC nội bộ, kịp thời sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp như: Về phòng cháy, chữa cháy, đầu tư công, tài chính, ngân sách, định giá đất đai, giao đất, giao rừng… - Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Có các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. - Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm từ ngày 01/6/2023 người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp. - Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
- Phấn đấu một số chỉ tiêu cụ thể như sau: + Nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, phấn đấu năm 2023 đạt trên 85%, đến năm 2025 đạt 95%. + Tỷ lệ giải quyết đúng hạn TTHC đạt trên 90%. + Đến cuối năm 2023, 50% TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa

Có file kèm theo
 
Lượt xem: 43
Các tin khác
    Default news teaser image Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2021
    Ia Grai: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân Ia Grai: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân
    Chỉ số cải cách hành chính của huyện Ia Grai đứng thứ 3/17 huyện, t... Chỉ số cải cách hành chính của huyện Ia Grai đứng thứ 3/17 huyện, thị xã, thành phố
    Kiểm tra công tác Cải cách hành chính xã Ia Pếch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính xã Ia Pếch
    Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham... Gia Lai bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng-chống tham nhũng