KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai

03/01/2023
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai  
 
KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Ia Grai 

 
 
 
 
            Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 3011/KH-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Gia Lai; UBND huyện Ia Grai ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
-  Thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC trong giai đoạn mới.
- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.
- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.
- Tuyên truyền phải thực hiện bằng các biện pháp cụ thể, rõ ràng và đánh giá được kết quả thực hiện.
- Việc tuyên truyền phải thực chất gắn với lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC, giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
- Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền phải hiểu rõ, đúng và đầy đủ các nội dung tuyên truyền; đồng thời, nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào hoạt động tuyên truyền của cơ quan, đơn vị; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ các nội dung CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; đảm bảo các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
3. Đối tượng
Đối tượng được tuyên truyền CCHC là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh, của huyện.
2. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.
3. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.
4. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ CCHC, lập pháp và tư pháp, phù hợp với Hiến pháp năm 2013; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020), rà soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng; sở hữu nhà ở; y tế...
- Tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (năm 2019); Việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị; phân loại các cơ quan hành chính làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy phù hợp; triển khai diện rộng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện các hình thức chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.
- Tình hình triển khai thực hiện hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao nhận thức chung và sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp thấy được lợi ích để thay đổi hành vi, ý thức theo Kế hoạch số 2547/KH-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
 - Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức; các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.
- Tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của tỉnh đối với Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), Chỉ số chuyển đổi số...
- Triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tình hình triển khai, xây dựng, hoàn thiện và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
  6. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.
7. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.
8. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ.
9. Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân.
10. Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, khi có văn bản mới của Trung ương, của tỉnh cần được phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân.
III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN
1. Cập nhật, công bố, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND của huyện, UBND cấp xã và trên hệ thống Trang/Cổng thông tin điện tử của huyện, các xã, thị trấn. 
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND cấp xã.
c) Nội dung:
- Phối hợp đăng tải công khai, tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng thôn tin điện tử của huyện.
- Thực hiện công khai TTHC theo hình thức niêm yết trên bảng phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan thực hiện hoặc dưới hình thức điện tử (công dân có thể tra cứu TTHC) theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
2. Công khai các hình thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND huyện; UBND cấp xã.
c) Nội dung:
- Công khai các hình thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn.
- Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; đồng thời công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị theo quy định.
3. Tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị về công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu điện huyện một số kiến thức chung về CCHC, các kỹ năng cần thiết trong thực hiện và xử lý công việc…
a) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2023.
b) Cơ quan chủ trì: Phòng Nội vụ.
c) Nội dung: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác cải cách hành chính theo phân bổ của Sở Nội vụ.
4. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang và cập nhật thông tin về CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, xã.
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; UBND cấp xã
c) Nội dung:
- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, hoạt động CCHC trên địa bàn huyện; chương trình, đề án về CCHC; Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp huyện.
- Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.
5. Xây dựng Chuyên mục, tin bài CCHC trên Đài truyền thanh huyện.
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023
b) Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện.
c) Nội dung:
- Xây dựng chuyên mục, phóng sự, tin bài về cải cách hành chính:
+ Đối với truyền hình (Cộng tác viên với Đài Truyền thanh-Truyền hình tỉnh): 01 chuyên mục/tháng.
+ Đối với phát thanh: 2-3 tin, bài/tháng.
- Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp, phòng Tài chính-Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp cung cấp thông tin cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện xây dựng tin tức, chuyên mục, phóng sự CCHC năm 2023.
6. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp.
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành huyện, UBND cấp xã.
c) Nội dung:
- Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn huyện như cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công, xây dựng và trọng tâm là phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, TTHC như: cách thức tra cứu TTHC; cách nộp hồ sơ về TTHC trên môi trường mạng, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Dịch vụ công,...
7. Tuyên truyền trên Hệ thống thông tin cơ sở (loa phát thanh các xã, thôn làng, tổ dân phố) trên địa bàn huyện.
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
c) Nội dung: Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 thông qua hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Ia Grai.
- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Hướng dẫn các hệ thống thông tin cơ sở (UBND cấp xã) trên địa bàn huyện tăng cường các tin, bài tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC.
- Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng chương trình, tin bài thời lượng, thời gian hàng tháng, quý để phát nội dung tuyên truyền CCHC, chú trọng vào thời điểm trong ngày mà người dân dễ tiếp cận thông tin.
8. Tuyên truyền bằng pa nô, áp phích, tờ gấp về CCHC, chương trình tuyên truyền tổng hợp tại các xã vùng sâu, vùng xa.
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành huyện; UBND cấp xã.
c) Nội dung:
- Bằng pa nô, áp phích, tờ gấp về CCHC:
+ Lắp đặt pa nô tuyên truyền CCHC tại nơi trung tâm thị trấn, các đường tuyến chính ở trung tâm huyện, các xã, thị trấn.
+ In áp phích, tờ gấp, nội dung tuyên truyền về CCHC phát cho người dân, tổ chức đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND của huyện, UBND cấp xã.
- Chương trình tuyên truyền tổng hợp: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện xây dựng chương trình, nội dung: Văn nghệ, tiểu phẩm, tin bài dùng xe loa cổ động, băng rôn tuyên truyền phản ánh các mặt tích cực, tiêu cực của xã hội, những nội dung liên quan đến giải quyết công việc cho người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức thông tin tuyên truyền lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa lồng ghép công tác CCHC.
9. Tuyên truyền thông qua tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác CCHC”
a) Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ
c) Nội dung: Tìm hiểu về “Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030”; một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Công đoàn, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn; vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước; những sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính.
10. Các nội dung tuyên truyền khác
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.
b) Cơ quan thực hiện: Các phòng, ban, ngành, Bưu điện huyện; UBND cấp xã.
c) Nội dung:
- Các phòng, ban, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng các nội dung tuyên truyền về CCHC như: Quy trình thực hiện TTHC, cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức TTHC…
- Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc phối hợp với Bưu điện xã (Đối với những đơn vị, địa phương đã chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện) in các nội dung tuyên truyền nêu trên ở mặt sau của Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Bưu điện huyện in các nội dung tuyên truyền nêu trên ở mặt sau của Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Các phòng, ban, ngành và các đơn vị khác có liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND huyện (qua phòng Nội vụ) các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực khác để triển khai áp dụng trên địa bàn huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan
- Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của huyện, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC (có thể lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính).
- Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời, thống nhất nội dung, biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể với các đơn vị phối hợp; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền CCHC.
- Các phòng, ban,  ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì để hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đã giao.
- Tổ chức đánh giá công tác tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC cho UBND huyện trong báo cáo CCHC định kỳ (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp.
2. Phòng Nội vụ: Tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương, định kỳ hàng quý báo cáo UBND huyện.
3. Về kinh phí
- Phòng Nội vụ sử dụng trong nguồn kinh phí CCHC được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2023 để thực hiện công tác tuyên truyền CCHC đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện có trách nhiệm bố trí kinh phí trong định mức chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao để chi cho công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị.
- UBND các xã, thị trấn cân đối, bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành để chi cho công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC của huyện Ia Grai năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động và phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh trực tiếp về phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.
 
Lượt xem: 28
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”