KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023

20/03/2023
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên để xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thanh niên.
- Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho thanh niên..
2. Yêu cầu
- Cuộc đối thoại phải thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, thu hút đông đảo thanh niên tham gia; là dịp để thanh niên phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; việc giải đáp phải ngắn gọn, dễ hiểu; tinh thần đối thoại chân tình, thẳng thắn, hiệu quả.
- Đảm bảo công khai, tiết kiệm, thiết thực, đúng quy định.
II. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI
1. Chủ đề đối thoại: “Thanh niên Ia Grai với công nghệ thông tin và chuyển đổi số gắn với lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp”.
2. Nội dung đối thoại
- Thông tin đến thanh niên những nội dung cơ bản trong Chương trình phát triển thanh niên huyện Ia Grai giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1683 /QĐ-UBND ngày 24/122/2021 của UBND huyện và một số văn bản liên quan đến phát triển thanh niên.
- Thông tin khái quát kết quả chỉ đạo, điều hành việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai (về lao động, việc làm, đào tạo nghề, một số nội dung trong định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình, tiếp cận mô hình chuyển đổi số, tiếp cận thông tin việc làm…).
- Thanh niên nêu khái quát một số khó khăn tại địa phương mình đang sinh sống về lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, tiếp cận công nghệ thông tin; đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng thị trường lao động, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; góp ý đối với những bất cập trong thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho thanh niên.
3. Hình thức đối thoại: Chủ tịch UBND huyện trực tiếp, chủ trì đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2023, sau khi công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời sau).
2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Ia Grai.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Chủ trì đối thoại: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
2. Thành phầm mời tham dự:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện.
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Y tế.
- Tập thể Ban Thường vụ Huyện đoàn Ia Grai.
- Đại diện lực lượng thanh niên tham gia đối thoại trực tiếp (do Huyện đoàn triệu tập).
- Đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện.
- Phóng viên Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện đến dự và đưa tin.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại thanh niên huyện năm 2023 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
- Phối hợp với Huyện đoàn và các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết Chương trình đối thoại với thanh niên.
- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí tổ chức theo quy định để thực hiện Chương trình đối thoại.
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên thông qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, xã; chuyển các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, chuẩn bị nội dung trao đổi, trả lời thanh niên tại buổi đối thoại; báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trước khi diễn ra buổi đối thoại ít nhất 07 ngày.
- Chủ trì, Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung phát biểu; dự thảo nội dung kết luận đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo Điều 11, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên.
- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại buổi đối thoại, định kỳ hằng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn và các cơ quan, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối thoại định kỳ với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân khi có yêu cầu đối thoại đột xuất theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP.
- Phối hợp với Huyện đoàn đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khen thưởng gương điển hình tiên tiến cho các cá nhân thanh niên tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực.
2. Huyện đoàn
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị huyện xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết Chương trình đối thoại với thanh niên.
- Chủ trì, phối hợp với các các đơn vị liên quan, Đoàn xã tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên; lựa chọn chủ đề và phối hợp với Phòng Nội vụ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch, chương trình đối thoại.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ lựa chọn, giới thiệu, triệu tập đại diện thanh niên tham gia đối thoại.
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã, thị trấn phổ biến và định hướng cho thanh niên bám sát chủ đề đối thoại để kiến nghị với lãnh đạo các cấp. Hướng dẫn đoàn cấp dưới lựa chọn, phân bổ số lượng và triệu tập thanh niên tham gia đối thoại.
- Rà soát, tổng hợp đề xuất khen thưởng gương điển hình tiên tiến cho các cá nhân thanh niên tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Phát hành giấy mời đại biểu dự buổi đối thoại với thanh niên.
- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các nội dung, tài liệu, điều kiện cần thiết phục vụ buổi đối thoại với thanh niên của lãnh đạo UBND huyện.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, bố trí kinh phí để tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Chuẩn bị các nội dung, thông tin về định hướng nghề, giải quyết việc làm
trên địa bàn huyện để cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho thanh niên và trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan đến lĩnh vực theo dõi, phụ trách của ngành do Phòng Nội vụ chuyển đến.
6. Phòng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn
Chuẩn bị các nội dung, thông tin về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, trả
lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan đến lĩnh vực theo dõi, phụ
trách của ngành do Phòng Nội vụ chuyển đến.
7. Phòng kinh tế và Hạ tầng
Phối hợp chuẩn bị các nội dung, thông tin liên quan đến ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất; phối hợp phòng Nội vụ trả lời những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ trì chuẩn bị các nội dung, thông tin về chuyển đổi số, kinh tế số nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về chương trình đối thoại; trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
9. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên; chịu trách nhiệm về âm thanh, loa đài phục vụ Hội nghị đối thoại.
10. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đối thoại với thanh niên năm 2023.
- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên do Phòng Nội vụ chuyển đến; tham gia buổi đối thoại để trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại.
11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa xã, thị trấn.
- Có trách trả lời ý kiến, kiến nghị của thanh niên do Phòng Nội vụ chuyển đến.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch, bố trí kinh phí đối thoại giữa lãnh đạo uỷ ban nhân dân cấp xã với thanh niên địa phương năm 2023. Báo cáo kết quả tổ chức đối thoại với thanh niên năm 2023 về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) theo đúng thời gian quy định của Luật Thanh niên năm 2020.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đối thoại với thanh niên của lãnh đạo UBND cấp xã năm 2023 theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
12. Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2023 sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo quy định Luật Thanh niên năm 2020. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch này, quyết định tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.


Tải kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Ia Grai năm 2023 tại đây
 
Lượt xem: 32
Các tin khác
    Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chí... Huyện Ia Grai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
    Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20 Chỉ số PCI: đích ngắm tốp 20
    Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong... Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà: giải pháp phù hợp trong mùa dịch .
    Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Ia Kha
    kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chí... kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2020”