Thống kê, báo cáo

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tình hình chăn nuôi tháng 1/2021 trên địa bàn xã 5
2 Báo cáo tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số 5
3 Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 5
4 Báo cáo cân đối quyết toán ngấn ách năm 2020 5
5 Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2020 5