TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 02/TB-HĐND

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Thông báo 02/TB-HĐND

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Nghị Quyết 20/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Sao khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Nghị Quyết 21/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Sao khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 05/07/2021

Ngày có hiệu lực: 05/07/2021

Nghị Quyết 14/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Pháp chế của HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 15/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 16/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên Ban Dân tộc của HĐND huyện Ia Grai khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 18/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Ia Yok khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Nghị Quyết 19/NQ-HĐND

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Yok khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 28/06/2021

Ngày có hiệu lực: 28/06/2021

Tờ Trình 91/TTr-HĐND

Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành: 25/06/2021

Ngày có hiệu lực: 25/06/2021

Hiển thị kết quả 1-10 (of 26)
 |<  < 1 2 3  >  >|