Default news teaser image
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG JRAI
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG JRAI

Default news teaser image
TB thay đổi thời gian tiếp công dân của tỉnh
TB thay đổi thời gian tiếp công dân của tỉnh

Tịnh Xá Ngọc Lai tặng quà cho người nghèo thị trấn Ia Kha
Tịnh Xá Ngọc Lai tặng quà cho người nghèo thị trấn Ia Kha
Tịnh Xá Ngọc Lai tặng quà cho người nghèo thị trấn Ia Kha

Default news teaser image
Tuyên truyền cuộc thi về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình
Tuyên truyền cuộc thi về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình

Default news teaser image
KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2022
KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2 THI CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2022

Default news teaser image
Quản lý việc mua bán thuốc
Quản lý việc mua bán thuốc

Đại hội TDTT thị trấn Ia Kha lần thứ VII năm 2022.
Đại hội TDTT thị trấn Ia Kha lần thứ VII năm 2022.
Đại hội TDTT thị trấn Ia Kha lần thứ VII năm 2022.  

Default news teaser image
Tuyên truyền việc dán thẻ định danh xe ô tô
Tuyên truyền việc dán thẻ định danh xe ô tô

Default news teaser image
Lịch trực tiếp công dân tháng 3 của Ban Tiếp công dân huyện
Lịch trực tiếp công dân tháng 3 của Ban Tiếp công dân huyện

Default news teaser image
Thị trấn Ia Kha phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Thị trấn Ia Kha phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Default news teaser image
TUYÊN TRUYỀN NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
TUYÊN TRUYỀN NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Default news teaser image
Danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 công chức cấp xã năm 2021
Danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 công chức cấp xã năm 2021