Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến
Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến
Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến 

Default news teaser image
Thông báo khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò

Default news teaser image
Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
Thông báo khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho đàn Trâu, Bò trên địa bàn phòng bệnh VDNC

Default news teaser image
Khuyến cáo sử dụng vắc xin tiêm phòng cho Trân, Bò
Thông báo về việc khuyến cáo tiêm vắc xin phòng cho đàn Trâu, Bò trên địa bàn thị trấn Ia Kha phòng bệnh VDNC trên Trâu, Bò

Default news teaser image
Nâng cao chỉ số chính quyền điện tử của huyện
Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Gia Lai để nâng cáo chỉ số chính quyền điện tử của huyện

Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao
Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao
Báo cáo kết quả thẩm tra 19 tiêu chí NTM xã Ia Sao

Default news teaser image
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.