LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)