TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Tham mưu 523/SXD-QLCL

V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQHĐND ngày 13/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 20/03/2020

Ngày có hiệu lực: 20/03/2020

Tham mưu 478 /SGDĐT-GDTrH

V/v góp ý bổ sung và hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012

Ngày ban hành: 20/03/2020

Ngày có hiệu lực: 20/03/2020