TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1110/QD-UBND

Về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao đọng cho các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 06/09/2019

Ngày có hiệu lực: 06/09/2019

Thông báo 98/TB-UBND

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 05/08/2019

Ngày có hiệu lực: 05/08/2019

Kế Hoạch 02/KH-HĐPHPBPL

Kế hoạch hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2019

Ngày ban hành: 02/08/2019

Ngày có hiệu lực: 02/08/2019

Kế Hoạch 111/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyên Ia Grai

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày có hiệu lực: 31/07/2019

Kế Hoạch 110/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Đê án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày có hiệu lực: 31/07/2019

Quyết định 823/QD-UBND

Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số: 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 17/07/2019

Ngày có hiệu lực: 17/07/2019

Quyết định 377/QD-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 28/06/2019

Ngày có hiệu lực: 28/06/2019

Báo cáo 317/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày ban hành: 11/06/2019

Ngày có hiệu lực: 11/06/2019

Quyết định 174/QD-UBND

Báo cáo tổng kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 09/04/2019

Ngày có hiệu lực: 09/04/2019

Quyết định 371/QD-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Hiển thị kết quả 71-80 (of 92)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|