TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 121/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 19/06/2020

Ngày có hiệu lực: 19/06/2020

Quyết định 515/QĐ-UBND

bổ dung danh mục máy móc thiết bị chuyên dụng trong Quyết định 80/QD-UBND ngày 19/1/2020 của Ủy ban nhân dân huyện

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày có hiệu lực: 17/06/2020

Kế hoạch 65/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành: 29/05/2020

Ngày có hiệu lực: 29/05/2020

Báo cáo 252/BC-UBND

Sơ kết thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 1515-QĐ/TU, ngày 13/8/2019 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Ngày ban hành: 19/05/2020

Ngày có hiệu lực: 19/05/2020

Quyết định 444/QĐ-UBND

Về việc điều động bà Hoàng Thị Nhung

Ngày ban hành: 14/05/2020

Ngày có hiệu lực: 14/05/2020

Báo cáo 235/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chỉ thịsố 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 12/05/2020

Ngày có hiệu lực: 12/05/2020

Báo cáo 215/BC-UBND

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

Ngày ban hành: 04/05/2020

Ngày có hiệu lực: 04/05/2020

Quyết định 391/QĐ-UBND

Về việc điều chính số lượng biên chế công chức giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2020

Ngày ban hành: 27/04/2020

Ngày có hiệu lực: 27/04/2020

Báo cáo 189/BC-UBND

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/04/2020

Ngày có hiệu lực: 17/04/2020

Thông báo 39/TB-UBND

Thông báo Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ia Grai

Ngày ban hành: 27/03/2020

Ngày có hiệu lực: 27/03/2020

Hiển thị kết quả 41-50 (of 92)
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|