TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo: BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2021

Số hiệu: Số: 02/BC- HĐPHPBGDPL Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: HỘI ĐỒNG PHPBGDPL Người ký: Trần Kim Anh
Ngày ban hành: 10/11/2020 Ngày hiệu lực: 10/11/2020 12:00:00 SA
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: