TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 515/QĐ-UBND

bổ dung danh mục máy móc thiết bị chuyên dụng trong Quyết định 80/QD-UBND ngày 19/1/2020 của Ủy ban nhân dân huyện

Ngày ban hành: 17/06/2020

Ngày có hiệu lực: 17/06/2020

Báo cáo 45/BC-UBND

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2019

Ngày ban hành: 05/02/2020

Ngày có hiệu lực: 05/02/2020

Báo cáo 41/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tập trung năm 2019

Ngày ban hành: 04/02/2020

Ngày có hiệu lực: 04/02/2020

Báo cáo 32/BC-UBND

Về việc đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung năm 2020

Ngày ban hành: 22/01/2020

Ngày có hiệu lực: 22/01/2020

Quyết định 1644/QĐ-UBND

Quyết định giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày ban hành: 25/12/2019

Ngày có hiệu lực: 25/12/2019

Nghị Quyết 107/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 (từ nguồn vốn ngân sách địa phương)

Ngày ban hành: 20/12/2019

Ngày có hiệu lực: 20/12/2019

Quyết định 371/QD-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày ban hành: 26/03/2019

Ngày có hiệu lực: 26/03/2019

Quyết định 1968/QD-UBND

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019 (Bổ sung thêm kế hoạch sản xuất các loại cây trồng năm 2019)

Ngày ban hành: 28/12/2018

Ngày có hiệu lực: 28/12/2018

Quyết định 1969/QD-UBND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Bổ sung thêm biểu mẫu 5/5)

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày có hiệu lực: 24/12/2018

Quyết định 1955/QD-UBND

Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 21/12/2018

Hiển thị kết quả 11-20 (of 21)
 |<  <  1 2 3  >  >|